Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Kto sú účastníci mediácie

Základnými účastníkmi mediácie sú strany sporu a mediátor. Prítomnosť iných ľudí pri mediácii je záležitosťou vzájomnej dohody strán. Dôležité je, aby zvážili, či je prítomnosť iných účastníkov prospešná, alebo naopak bude ich prítomnosť mediačný proces iba sťažovať a zbytočne predlžovať.

Účastníkmi mediácie sú :

  • Mediátor - tretia, neutrálna a nestranná osoba, ktorá pomáha stranám sporu nájsť riešenie ich vzájomného konfliktu.
  • Strany sporu - sú účastníci, ktorí riešia svoj vzájomný konflikt. Spor zahŕňa dve, tri alebo viaceré strany (rozlišujeme bilaterálnu – dvojstrannú a multilaterálnu - viacstrannú mediáciu)
  • Zástupcovia strán – sú osobami zastupujúcimi strany sporu pri procese mediácie. Najčastejšie ide o právnych zástupcov, ale nie je vylúčená ani prítomnosť zákonných zástupcov, ak by bol stranou sporu napr. neplnoletý alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou. Zástupcovia poskytujú stranám podporu, informácie, v niektorých prípadoch aj spolurozhodujú so svojimi klientmi a môžu byť veľmi nápomocní najmä v otázkach práva a zákonnosti.
  • Znalci a experti - sú osoby, ktoré podobne, ako je to pri súdnom konaní, poskytujú stranám alebo mediátorovi odborné informácie, potrebné pri mediačnom procese a ku konečnému rozhodnutiu a vypovedajú o ostatných odborných záležitostiach konfliktu. Ich hlavným prínosom sú nezávislé, objektívne a hlavne odborné rady. Môže ísť o právnych, finančných, výchovných alebo rodinných poradcov.
  • Iní odborníci alebo odborné inštitúcie. Ak strana sporu potrebuje aj inú formu pomoci, ktorú jej mediátor nemôže z rôznych dôvodov poskytnúť, odporučí jej pomoc ďalšieho odborníka, napr. lekára, psychoterapeuta, zdravotnícke zariadenie, atď.
  • Osoby konfliktom a jeho riešením nepriamo zasiahnuté. Týmito osobami sú napr. príbuzní, kamaráti, spolužiaci strán. Celý konflikt a jeho riešenie sa odráža na ich vzájomnom vzťahu, ktorý spätne nepriamo ovplyvňuje priebeh a výsledok riešenia konfliktu.
  • Ďalšie osoby v závislosti od typu sporu. Účastníkmi sporu môžu byť napr. aj nadriadený, ak ide o pracovný spor, alebo učiteľ, v prípade školskej mediácie .
Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

24.03.2023 (piatok)
26.05.2023 (piatok)
10.11.2023 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac