Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Kto je mediátor

Právna úprava zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii definuje mediátora nasledovne: „mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie“ (§ 3 zák. č. 420/2004 Z.z.). Na to, aby sa niekto mohol stať mediátorom, musí spĺňať aj zákonom stanovené podmienky. Musí ísť o fyzickú osobu, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá dosiahla druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, úspešne absolvovala odbornú prípravu mediátora a je bezúhonná. Osoba svoju bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Osoba sa mediátorom de facto i de jure stane dňom, kedy je zapísaná do zoznamu mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Etický kódex mediátora

Preambula

Etický kódex mediátora stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Vzťah mediátora k stranám sporu

Vedenie procesu mediácie

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Záväzky mediátora k profesii

Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

24.03.2023 (piatok)
26.05.2023 (piatok)
10.11.2023 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac