Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Sebapoznanie – potenciál a limity mediátora.

Programová časť

8.00 - 8.30.
registrácia účastníkov

8.30 hod.-10.00. hod.
1) Osobnosť mediátora.

Mgr. Zuzana Porubčanová PhD.
 • Zvyšovanie autoreflexie a ekológia mysle mediátora.
 • Stretnutie s vlastným životom – sebapoznanie, sebapochopenie osobnosti mediátora
 • Motivácia a sebamotivácia pre výkon práce mediátora. Realita každodenného života – výmena informácií – verbálne, neverbálne.
 • Riziká a stres v práci mediátora.
 • Poznanie obranných mechanizmov osobnosti mediátora.

10. 00 hod. -10.15 hod.
cofeebreak

10.15 hod -11.45 hod
2) Etikoterapeutický rozmer práce mediátora .

Doc. PhDr. Ladislav Mura PhD.
 • Charakter etikoterapie a možnosti jej uplatnenia v mediácii .
 • Narušené vzťahy ako príčina konfliktov - miesto pre etikoterapiu
 • Hodnoty, potreby, záujmy. Normy, skúsenosť a názory .
 • Hľadanie životného optima
 • Hodnotová orientácia mediátora.

11.45 hod.- 12.15.hod.
obed

12. 15 hod.- 13.45 hod.
3) Sympatia ako osobnostná črta výberu mediátora pre klienta.

PhDr. Jana Porubcová PhD.
 • Vznik sympatie a antipatie v živote človeka.
 • Vyváženosť odbornosti, autoritatívnosti a priateľskosti v mediácii.
 • Tvorba osobnej značky mediátora cez image sympatie .
 • Efektívny rozhovor mediátora s prvkami sympatie pre klienta.
 • Dôležitosť sympatie v bežnom živote mediátora.

13.45 hod.-14.00 hod.
cofeebreak

14.00 hod – 14.45 hod.
4) Kalokagatia – ako nedeliteľná súčasť úspešných mediátorov.

Mgr. Peter Sloboda
 • Kalokagatia - ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky Životný štýl súčasnosti – strava, práca, vzťahy.
 • Psychicky náročná práca mediátora verzus jeho fyzické zdravie .
 • Pohyb – vplyv na život mediátora v teoretickej a praktickej rovine.

14.45 hod.- 15.00.hod.
cofeebreak

15.00 hod - 15.45 hod
5) Tvorba pozitívneho imidžu v praxi mediátora.

PhDr. Mária Mešťánková PhD.
 • Tvorba pozitívneho imidžu mediátora.
 • Vymedzenie pojmu v kontexte osobnosti mediátora.
 • Pozdrav, predstavovanie, podávanie rúk –neoddeliteľná časť úvodného efektívneho procesu mediácie.
 • Telefonovanie ako súčasť úspechu vzťahu mediátor- klient.
 • Najčastejšie prehrešky voči etikete .
 • Odev ako vypovedajúci artefakt typu našej osobnosti.
 • Najčastejšie faux pas v obliekaní .

Personálne zabezpečenie :


Garant odborného semináru : PhDr. Jana Porubcová PhD.

Riaditeľka Spoločnosti mediátorov Slovenska, mediátorka, psychologička

Lektori :

 • Doc. PhDr. Ladislav Mura PhD. : mediátor, etikoterapeut, vedecký a pedagogický pracovník, člen SMS
 • Mgr. Zuzana Porubčanová PhD. : mediátorka, psychologička, členka SMS
 • PhDr. Mária Mešťánková PhD. : mediátorka, PR UCM, členka SMS
 • Mgr. Peter Sloboda : mediátor, tréner, člen SMS

Organizačná časť:


Mesto : Trnava
Miesto : Kongresový hotel IMPIQ , B.S. Timravy č.2. www.hotelimpiq.sk
Termíny :

 • 2.12.2016 – piatok
 • 8.12.2016 – štvrtok
 • 16.12.2016 – piatok

Cena : 50 €
Číslo účtu : IBAN SK 303 100000000 42000 61906
Mail na prihlásenie : spolocnostmediatorovslovenska@gamil.com
Kontakt pre informácie : 0904 369 059

PhDr.Jana Porubcová PhD.

Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

2.12.2016 (piatok)
8.12.2016 (štvrtok)
16.12.2016 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac