Spoločnosť mediátorov
Slovenska

O nás

Spoločnosť mediátorov Slovenska (ďalej len „Spoločnosť“) je dobrovoľné stavovské nepolitické združenie mediátorov.

Vo svojej činnosti vychádza zo základných princípov nezávislosti a nestrannosti vyplývajúcich najmä zo zákona č. 420/2004 Z. z. v spojení zo zákonom č. 83/1990 Zb.

Spoločnosť reprezentuje a obhajuje záujmy svojich členov a mediatorského stavu, podporuje ich profesionálnu prípravu a ochraňuje ich mediátorskú nezávislosť.

Na splnenie cieľov Spoločnosť najmä :

  • rokuje s orgánmi štátnej správy, miestnej štátnej správy, územnej samosprávy
  • zabezpečuje výmenu poznatkov a skúseností, vrátane organizovania študijných a výmenných pobytov
  • predkladá námety a pripomienky k tvorbe právnych predpisov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s mediáciou
  • vykonáva edičnú a publikačnú činnosť (periodická, resp. neperiodická tlač)
  • v spolupráci s fakultami, resp. s vysokými školami, so vzdelávacími ustanovizňami organizuje konferencie, semináre, školenia, poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti mediácie
  • vykonáva vzdelávanie v mediácii
  • spolupracuje s inými právnickými osobami a fyzickými osobami vrátane zahraničných organizácii
Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

2.12.2016 (piatok)
8.12.2016 (štvrtok)
16.12.2016 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac