Spoločnosť mediátorov
Slovenska

Spoločnosť mediátorov Slovenska na základe akreditacie MŠ SR, a registrácie MS SR vzdeláva mediátorov
Dátum vydania poslednej akreditácie MŠ SR: 23.09.2020

MEDIÁTOR - 200 HODINOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ
Akreditované vzdelávanie

Cieľová skupina : Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.
Profil absolventa : Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia mediačného procesu a prípavy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.
Povinné vzdelávanie mediátorov

Termíny

24.03.2023 (piatok)
26.05.2023 (piatok)
10.11.2023 (piatok)

viac
Semináre a školenia

prihláška

Manželské, párové a individuálne poradenstvo poskytne nový pohľad na riešenie problémov.

viac